3.6.22

ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΖΑΝΕ ΚΑΛΑΜΑΚΙ

 

  ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΠΩΣ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΖΕΙ

Για να μας δοθούν ώστε να ελέγξουμε όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά  για την επιπλέον αποζημίωση της αναδόχου εταιρείας του έργου Τζάνε-Καλαμάκι  με το ποσό των 2.099.320  ευρώ με  βάση την απόφαση του   Περιφερειακού  Συμβουλίου  Πελοποννήσου  η οποία μεταξύ των άλλων   αναφέρει  "Να ανασταλεί η εφαρμογή της απόφασης και να παγώσει η επιπλέον αποζημίωση του μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της και Να μην προχωρήσει καμία πληρωμή αποζημιωτικού αιτήματος πριν γνωστοποιηθούν στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου επανυπολογιστούν με ειδική τεκμηρίωση και διαφάνεια τα συνολικά στοιχεία που συνεκτιμώνται για τον καθορισμό της επιπλέον αποζημίωσης . Αφού ληφθούν υπόψιν όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη συνεδρίαση ,ελεγχθούν όλα τα τιμολόγια αγοράς των υλικών και όλα αποδεικτικά μεταφοράς των υλικών, και αφαιρεθούν οι ποσότητες των υλικών που χρησιμοποίησε η ανάδοχος εταιρεία απ’ την περιοχή του έργου όπως ο νόμος ορίζει. Επιπλέον να κατατεθούν όλα τα στοιχεία και τα πρακτικά της συνεδρίασης σε όλες τις ελεγκτικές αρχές και στην Εισαγγελία"

Στην αίτηση μας

Προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού  Συμβουλίου  Πελοποννήσου  

Προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Προς  τους Διευθυντές των Συναρμόδιων Υπηρεσιών

                 Προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Πελοποννήσου
 

Τονίζουμε :

«Με  βάση την  πρόσφατη  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου  τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 για το θέμα:

 «Η απόφαση – έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του 9ου
(Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (9ου ΑΠΕ) του έργου:
Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος – Κορώνη, τμήμα γέφυρα Τζάνε – Έξοδος
Καλαμακίου (Χ.Θ. 2+840 έως Χ.Θ. 10+160)/ Β ́ φάση, προϋπολογισμού
23.400.000 ευρώ, Αναδόχου: ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε., συνολικής δαπάνης 21.767.426,80
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με υπέρβαση κατά 2.099.320,32 ευρώ (με
Φ.Π.Α.)»

 

Αιτούμε  όπως που χορηγήσετε αντίγραφα των κάτωθι εγγράφων.

               1.  Τελική επιμέτρηση του έργου

2. Αντίγραφα  όλων των ΑΠΕ  και όλων των εγγράφων που περιέχει ο κάθε ΑΠΕ (Τεχνική έκθεση, Πρωτόκολλα Νέων Τιμών, κυρίως σώμα ,εγκρίσεις  κλπ)

3. Τα πρωτοκόλλα παραλαβής που αφορούν  τις παραλαβές αδρανών υλικών προελεύσεως λατομείου, τα πρωτοκόλλα  παραλαβής που αφορούν  τις παραλαβές αδρανών υλικών προελεύσεως εκσκαφών εντός του έργου, τα  πρωτόκολλα παραλαβής που αφορούν  τις παραλαβές αδρανών υλικών προελεύσεως από  χώρους  εκτός  της  περιοχής του έργου  σύμφωνα με τις αναφορές  των εμπλεκομένων  υπηρεσιών   δασικών αστυνομικών υπηρεσιών, Τμήμα περιβάλλοντος  ΠΕ Μεσσηνίας επιθεωρητή μεταλλείων   Νοτίου Ελλάδος.

4. Πότε η διευθύνουσα υπηρεσία έλαβε γνώση  από τις εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες  (δασαρχείο, αστυνομία, Τμήμα περιβάλλοντος  ΠΕ Μεσσηνίας,  επιθεωρητή μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος  και  τυχών άλλες υπηρεσίες, για το γεγονός ότι παράγονται υλικά λατομείου εντός και εκτός του έργου.

5.   Σε τι  ενέργειες  προέβηκε η Διευθύνουσα Υπηρεσία όταν έλαβε γνώση των συμβάντων που αναφέρονται από τις εμπλεκόμενες  υπηρεσίες  και εάν ενημέρωσε την προϊσταμένη αρχή της .

6. Η υπηρεσία Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών    έχει αντίγραφα όλων των τιμολόγιων  αγοράς των υλικών λατομείου που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο και όλα τα αποδεικτικά μεταφοράς των υλικών λατομείου;

7. Έχει η υπηρεσία  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εφαρμόσει την Εγκύκλιο 18 του 2014  του ΥΠΕΧΩΔΕ ;

Ο  Αιτών Περιφερειακός  Σύμβουλος 

επικεφαλής της «Αγωνιστικής  Συνεργασίας Πελοποννήσου»

Θανάσης Πετράκος

 

 

 

Μετάφραση