29.5.13

Ερώτηση με θέμα τη ρύθμιση των δανείων των πυρόπληκτων επιχειρήσεων

27/05/2013
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς:
·         Οικονομικών
·         Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και  Δικτύων

Θέμα: «Αναγκαία η άμεση ρύθμιση των δανείων των επιχειρήσεων των Νομών που επλήγησαν από πυρκαγιές το 2007 -  Και άμεση κατάργηση του άρθρου 20 του Ν. 4151/2013 για τα πυρόπληκτα δάνεια».


Με την υπ΄αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β. 1858/13.9.2007) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα για τη ρύθμιση οφειλών και τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν στους νομούς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007. Η πρώτη δόση ορίστηκε καταβλητέα την 30/6/2010.
Εν συνεχεία, με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 3816/2010, ορίστηκε ότι επιχειρήσεις και επαγγελματίες των πυρόπληκτων νομών κατά τις πυρκαγιές του 2007 στους οποίους χορηγήθηκαν δάνεια σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση δικαιούνται να ζητήσουν αναστολή επί διετία και αναδρομικά από 1.1.2010 της χρεολυτικής αποπληρωμής του κεφαλαίου που δεν έχει λήξει η πληρωμή του, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου.
Κατόπιν αυτού, εκδόθηκε η 2/16553/0025/17.3.2010 Εγκύκλιος από το Υπουργείο σας με τις σχετικές οδηγίες εφαρμογής.
Σύμφωνα με αυτή, η αποπληρωμή των συναφθέντων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, δανείων, έγινε ως εξής:
1. Για τα δάνεια ρύθμισης οφειλών, η πρώτη δόση είναι καταβλητέα την 30/6/2012 και η τελευταία την 31/12/2019.
2. Για τα δάνεια χορήγησης νέων κεφαλαίων κίνησης, η πρώτη δόση είναι καταβλητέα την 30/6/2012 και η τελευταία την 31/12/2014.
Στη συνέχεια με την 57198/Β.2406/28.12.2012 απόφαση του ΥΠΟΙK δόθηκε επιπλέον παράταση στην ως άνω περίοδο χάριτος για ένα χρόνο και πιο συγκεκριμένα για την περίοδο από 1/1/2012 έως την 31/12/2012.
Επειδή λόγω της οικονομικής κρίσης και της μεγάλης ύφεσης υπάρχει τεράστια μείωση εισοδημάτων και πρόβλημα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.
Επειδή η κρίση δυστυχώς στην αγορά θα συνεχιστεί και υπάρχει ορατό πρόβλημα βιωσιμότητας όλων των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στους Πυρόπληκτους Νομούς (Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαΐας, Λακωνίας και Ευβοίας).
Τα επιμελητήρια των παραπάνω νομών ζητούν μια σειρά από ρυθμίσεις ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αποπληρώσουν τα δάνεια και να μην οδηγηθούν σε κλείσιμο, μια εξέλιξη που θα επιδεινώσει περαιτέρω την οικονομική κρίση στους Νομούς Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαΐας, Λακωνίας και Ευβοίας και θα οδηγήσει πολλούς εργαζόμενους στον εφιάλτη της ανεργίας.
«Σύμφωνα με το υπόμνημα των επιμελητηρίων των πυρόπληκτων νομών που κατετέθη στις 17.4.2013 στα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και  Δικτύων οι ρυθμίσεις που απαιτούνται να υιοθετηθούν είναι:
  1. Δυνατότητα μείωσης του κεφαλαίου του δανείου στην λογική των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Το ποσοστό που θα μειωθεί το χρωστούμενο κεφάλαιο από το δάνειο να αποδοθεί στις τράπεζες από ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού που προβλέπονται γι’ αυτές τις περιπτώσεις.
  2. Επιμήκυνση των δανείων με συνολική περίοδο αποπληρωμής τα 15 χρόνια
  3. Περίοδο χάριτος ή πληρωμή πρώτης δόσης την 30/12/13, πράγμα που ήδη έχει γίνει σε άλλες χρηματοδοτήσεις (αμπελοοινικός τομέας) που είχαν την εγγύηση του δημοσίου. Παράταση για άλλα 2 χρόνια της περιόδου χάριτος. Οι μη καταβληθείσες δόσεις να προστεθούν αναλογικά στις υπόλοιπες οφειλόμενες δόσεις, με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση τόκων.
  4. Μείωση επιτοκίου το οποίο να είναι Ευρωπαϊκό διατραπεζικό 0,50% σήμερα συν περιθώριο 2% με αντίστοιχη αποδέσμευση από το επιτόκιο ΕΓΕΔ.
Αυτονόητο είναι ότι στην ρύθμιση πρέπει να συμπεριληφθούν εγγυημένα και μη εγγυημένα δάνεια από το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί».
Και ενώ η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί στους εκπροσώπους των ανωτέρω επιμελητηρίων τη συγκρότηση τριμερούς οργάνου από το Ελληνικό Δημόσιο, τις Τράπεζες και τα Επιμελητήρια για ριζική λύση του προβλήματος προέβη αιφνιδιαστικά στην κατάθεση της τροπολογίας  478 19-4-2013 που ψηφίσθηκε στις 25/4/2013 (Νόμος 4151/2013 άρθρο 20).
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη ριζική ανατροπή του ισχύοντος νομικού πλαισίου αφού παραδίδει  στην κρίση των τραπεζών την όποια βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αυτών αλλά και του συνόλου των συμφερόντων και δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, ως εγγυητή με συνέπεια να είναι μέγας ο κίνδυνος να κλείσουν και να αφανιστούν όλοι οι δανειοδοτηθέντες επαγγελματίες και μικροεπιχειρηματίες των πυρόπληκτων νομών.
Τα Επιμελητήρια των πυρόπληκτων νομών ζητούν: «την επαναφορά του καταργηθέντος νομικού καθεστώτος (Άρθρο 58 Ν. 4075/2012) και την έναρξη του υπεσχημένου θεσμικού διαλόγου». 
Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι Αρμόδιοι Υπουργοί:
  • Θα προβούν στην επαναφορά του καταργηθέντος νομικού καθεστώτος (Άρθρο 58 Ν. 4075/2012) και την έναρξη του υπεσχημένου θεσμικού διαλόγου;
  • Θα προβούν σε άμεση κατάργηση του άρθρου 20 του Ν.4151/2013 που αφορά στα εγγυημένα από το δημόσιο πυρόπληκτα δάνεια;
  • Γιατί προχώρησε το Υπουργείο στην κατάθεση της τροπολογίας που συμπεριλάμβανε την παράγραφο 4, του άρθρου 20 του Ν.4151/2013 και δεν εξαίρεσε από αυτή τα ήδη χορηγημένα πυρόπληκτα δάνεια;
  • Δεδομένου ότι οι επαγγελματίες, και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους πυρόπληκτους νομούς έχουν πληγεί από την χρηματοοικονομική κρίση που πλήττει την Ελλάδα από την υιοθέτηση του Μνημονίου. Δεδομένου επίσης είναι ότι οι επιχειρήσεις που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές του 2007 προχώρησαν στις δανειακές συμβάσεις λίγο πριν η κρίση τις χτυπήσει.
Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε ρύθμιση όλων των δανείων (δηλ. των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο και αυτών που έχουν την εγγύηση του δανειολήπτη και αυτών που έχουν καταγγελθεί) - σύμφωνα με τις προτάσεις των επιμελητηρίων των πυρόπληκτων νομών - ώστε να καταστούν εξυπηρετούμενα και οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρές και μεσαίες  να μην οδηγηθούν σε κλείσιμο;
  • Ποια θα είναι η απώλεια από τη φορολογία του Δημοσίου σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις οδηγηθούν σε κλείσιμο; Πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν σε περίπτωση που κλείσουν οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει πυρόπληκτα δάνεια;

Οι ερωτώντες βουλευτές:

Πετράκος Αθανάσιος

Γεωργοπούλου Έφη

Απόστολου Ευάγγελος

Ζαχαριάς Κωνσταντίνος

Κανελλοπούλου Μαρία

Χατζηλάμπρου Βασίλειος

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Γελαλής Δημήτριος


Τσακαλώτος Ευκλείδης

Μετάφραση