6.8.15

: Φορολόγηση του εισοδήματος των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων που προέρχεται από ακίνητη περιουσία και από υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων

Ο Βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Πετράκος και 9 ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την φορολόγηση του εισοδήματος των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων που προέρχεται από ακίνητη περιουσία και από υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για το θέμα αυτό.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της κατατεθείσας ερώτησης.
    
            Αθήνα,  6 Αυγούστου 2015
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους  κ.κ. Υπουργούς
-  Οικονομικών και
-  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄ έως και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014  “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”  οι Oργανισμοί Τοπικής Aυτοδιοίκησης περιλαμβάνονται στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης ως υποτομέας της Γενικής Κυβέρνησης.
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4172/2013,  όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την περίπτωση 9 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, ορίζονται  τα νομικά πρόσωπα  ή οι νομικές οντότητες που απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. Συγκεκριμένα από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται μεταξύ άλλων «α) οι φορείς γενικής κυβέρνησης, με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου». 
Και σύμφωνα με τις οδηγίες της πολ. 1069/23.03.2015 με θέμα “Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν. 4172/2013)” όπου διευκρινίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία καθώς και τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ' του άρθρου 45 (νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ) που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται για το εισόδημα  από ακίνητη περιουσία με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%), καθόσον τα εν λόγω έσοδα θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι τρείς Δήμοι του νομού Ημαθίας, δηλαδή η Βέροια, η Νάουσα και η Αλεξάνδρεια, κατά την κατάθεση των φορολογικών τους δηλώσεων έτους 2015 (για έσοδα του 2014) ως προς τα δηλούμενα έσοδα κεφαλαίου και υπεραξίας οφείλουν να καταβάλουν υπέρογκα ποσά για πρώτη φορά. Συγκεκριμένα, προκύπτει
για το Δήμο Βέροιας, χρεωστικό ποσό βεβαίωσης φόρου, συμπεριλαμβανομένης προκαταβολής επόμενου έτους, περί των 120.000,00 ευρώ
για το Δήμο Νάουσας, χρεωστικό ποσό βεβαίωσης φόρου, συμπεριλαμβανομένης  προκαταβολής επόμενου έτους, περί των 160.000,00 ευρώ και
για το Δήμο Αλεξάνδρειας, χρεωστικό ποσό βεβαίωσης φόρου, συμπεριλαμβανομένης προκαταβολής επόμενου έτους, περί των 170.000,00 ευρώ.
Σημειώνεται ότι  η μόνη φορολογική υποχρέωση που υπήρχε για τους  Δήμους σύμφωνα με τοις διατάξεις του  ν. 2238/1994 και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού και ίσχυαν μέχρι 31.12.2013, ήταν η απόδοση του τέλους χαρτοσήμου στο ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων και η εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. στα τέλη χαρτοσήμου. Ενδεικτικά για το έτος 2013 τα ποσά που είχαν καταβληθεί ήταν
περί τα 8.000,00 ευρώ από το Δήμο Βέροιας,
περί τα 13.000,00 ευρώ από το Δήμο Νάουσας,
περί τα 18.000,00 ευρώ από το Δήμο Αλεξάνδρειας.
Επειδή ο σκοπός των ΟΤΑ είναι μη κερδοσκοπικός, έχει δημόσιο χαρακτήρα και αποβλέπει στη διαχείριση κυρίως δημοσίων ζητημάτων που προάγουν την εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών  και δε μπορεί να θεωρηθεί επιχειρηματική δραστηριότητα,
Επειδή τα έσοδα από την εκμετάλλευση και την παραχώρηση απλής χρήσης χώρων,  προορίζονται  για την αντιμετώπιση δημοσίων σκοπών, άλλωστε στο  άρθρο 3 του ν. 1080/1980 το αντίτιμο από τις παραχωρήσεις  κοινοχρήστων χώρων κατονομάζεται «τέλος» και έτσι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί μίσθωμα,
Επειδή η υπερφορολόγηση των ΟΤΑ έχει σαν συνέπεια, τη δραματική μείωση των θεσμοθετημένων πόρων και εσόδων τους και τούτο σε χρονικό σημείο κατά το οποίο οι πόροι αυτοί βρίσκονται στο όριο εξαντλήσεώς τους,
Eπειδή η μείωση των ταμειακών ροών από την καταβολή των φόρων θα έχει ως αρνητική συνέπεια την υποχρεωτική μετακύλιση προς τους δημότες, με τον κατ' ανάγκη περιορισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτούς,
Eπειδή η πιθανή αδυναμία καταβολής των φόρων θα εγείρει πρακτικά προβλήματα λειτουργίας των Δήμων από την αδυναμία λήψης φορολογικής ενημερότητας,
Eπειδή οι οδηγίες που δόθηκαν στους ΟΤΑ με την ΚΥΑ 29530/25.07.2014 για το πώς θα καταρτιστούν οι προϋπολογισμοί των δήμων για το έτος 2015, πουθενά δεν προβλέπουν πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή φορολογίας στους δήμους,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την υπερφορολόγηση των ΟΤΑ και των Νομικών τους προσώπων, με  την εφαρμογή των ανωτέρω νομοθετικών πράξεων   και να τους εξαιρέσει από αυτές;

Οι ερωτώντες  Βουλευτές

Το Γραφείο Τύπου

Μετάφραση