11.11.19

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕ.ΣΥ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»


ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕ.ΣΥ.
ΘΕΜΑ: «ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕ.ΣΥ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»

          Κύριε Πρόεδρε,
          Με την πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών 67/19 24-10-2019  που εντάχθηκε και ψηφίστηκε στο  Ν. 4635 ΦΕΚ Α΄ 167/30-10-2019 προστίθεται παράγραφος κβ) στο άρθρο 176 «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής» του Ν. 3852/2010, με την οποία αφαιρέθηκε η αρμοδιότητα κήρυξης των απαλλοτριώσεων για τις οποίες υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 7Α του Ν. 2882/2001 (Κώδικας Απαλλοτριώσεων) από το Περιφερειακό Συμβούλιο και μεταφέρθηκε αυτή στην Οικονομική Επιτροπή. Συγκεκριμένα:

κβ) Κηρύσσει την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου για έργα αρμοδιότητας της οικείας περιφέρειας, όταν έχει εκδοθεί πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου περί υπαγωγής της απαλλοτρίωσης στην διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2882/2001 (Α΄ 17).
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.8 Άρθρο 229 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΝΟΜΟΣ 4635/2019 και ισχύει από 30/10/2019
          Η πιο πάνω διάταξη εξώφθαλμα φωτογραφική «απαντά» στην πρόσφατη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μας που απέρριψε πρόταση κήρυξης τέτοιας απαλλοτρίωσης. Είναι σαφές ότι με το άρθρο αυτό καταργούνται ουσιώδεις αρμοδιότητες και εξουσίες του Περιφερειακού Συμβουλίου ως ανώτατου οργάνου της Περιφέρειας εκλεγμένου απευθείας από το λαό.
          Η ρύθμιση αυτή απηχεί αντιδημοκρατικές αν όχι ολοκληρωτικές αντιλήψεις με την αγνόηση της λαϊκής εντολής και τον υποβιβασμό και απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ελέγχεται Συνταγματικά καθώς αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, της ισότητας, της ασφάλειας δικαίου και της καλής νομοθετήσεως,  της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αρχής της αναλογικότητας, χωρίς μάλιστα μεταβατική διάταξη και απόπειρα αναδρομικής εφαρμογής.
Ο ατομικός χαρακτήρα της διάταξης ή έλλειψη δηλαδή του γενικού αφηρημένου και απρόσωπου σκοπού της, ο οποίος μάλιστα αποβαίνει αναιτιολόγητος, προσβάλλουν κατάφωρα και βάναυσα το Περιφερειακό μας Συμβούλιο και τη δημοκρατική συνείδηση των πολιτών της Πελοποννήσου που επέλεξε τα μέλη του με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
          Ζητάμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να συζητήσει πριν την ημερήσια διάταξη της 11ης Νοεμβρίου το θέμα με τίτλο «Καταγγελία του Πε.Συ.Π. της ρύθμισης για την αρμοδιότητα του κήρυξης απαλλοτριώσεων του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001 και επιβεβαίωση της από 25 Σεπτεμβρίου 2019 αρνητικής απόφασης του για την εκ νέου κήρυξη απαλλοτριώσεων εκτάσεων για το έργο «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ».
Τρίπολη 11/11/2019
  Για την «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου»
                     Θανάσης Πετράκος

Μετάφραση