3.9.12

Ερώτηση με θέμα «Χρονικός προσδιορισμός των ελέγχων και πληρωμής των επενδυτών για το πρόγραμμα «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»»


ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Θέμα: «Χρονικός προσδιορισμός των ελέγχων και πληρωμής των επενδυτών για το πρόγραμμα «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»»

Τον Ιούλιο του 2010 προκηρύχθηκε το Μέτρο 313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»  του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013. 
Το παραπάνω μέτρο στοχεύει στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και στην προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.
Δικαιούχοι του Μέτρου 313 είναι:
Α. Για τις παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα οι ΟΤΑ Α’ βαθμού και οι εταιρείες τους.
Β. Για παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311, ενώ ειδικά για τις καπνοπαραγωγικές περιοχές δικαιούχοι μπορεί να είναι και Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) των οποίων τουλάχιστον το 51% των μελών τους έχει ενεργοποιήσει, το 2009,  εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό.
Οι αποφάσεις των ήδη εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων αποστάλθηκαν στους δικαιούχους περί τα τέλη του 2011. Κατόπιν οι περισσότεροι από αυτούς ξεκίνησαν την υλοποίηση του προγράμματος με ίδια κεφάλαια. 
Καθώς το εγχώριο τραπεζικό σύστημα με τη στάση του δεν διασφαλίζει την επαρκή δανειοδότηση/χρηματοδότηση των επενδύσεων μέχρι την πλήρη ανάπτυξή τους  εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, οι δικαιούχοι επενδυτές αντιμετωπίζουν πλέον αντικειμενικές δυσκολίες στην ομαλή υλοποίηση του προγράμματος.
Κατόπιν τούτων, 

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός:
1. Με ποιο τρόπο θα διενεργηθούν οι έλεγχοι από τις υπηρεσίες του υπουργείου;
2. Θα διενεργηθούν έγκαιρα οι έλεγχοι, ώστε οι δικαιούχοι να είναι σε θέση να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων;
3. Σε πόσο διάστημα μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων θα αποδοθεί η επιδότηση στους δικαιούχους επενδυτές;
4. Υπάρχει κίνδυνος να μην χρηματοδοτηθούν τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια;

Οι ερωτώντες βουλευτές:

Αθανάσιος Πετράκος

Ευάγγελος Αποστόλου

Ευαγγελία Αμμανατίδου Πασχαλίδου

Μιχάλης Κριτσωτάκης

Μετάφραση