9.12.14

«Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών, όπου εγκαθίστανται έργα ΑΠΕ».

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2014
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ : «Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών, όπου εγκαθίστανται έργα ΑΠΕ».

Με τον υπ’ αριθμ. ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 5 «Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών όπου εγκαθίστανται έργα ΑΠΕ», καθορίστηκε ότι
«Α.3. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος κατά την παράγραφο Α.1 παρακρατούνται από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ και, για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και αποδίδονται ως ακολούθως:
(i) Ποσό μέχρι ποσοστού 1% επί της προ Φ.Π.Α. τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αποδίδεται στους κατόχους άδειας προμήθειας που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακούς καταναλωτές των δήμων, στους οποίους λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε., με σκοπό το ανωτέρω ποσό να αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι του ανωτέρω ποσού είναι οι οικιακοί καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας του δήμου, όπου λειτουργούν οι σταθμοί Α.Π.Ε. και έχουν ενεργή σύνδεση κατά την ημερομηνία εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στην κατωτέρω απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το ποσό που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο συμψηφίζεται με τις χρεώσεις που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται ο τρόπος προσδιορισμού και επιμερισμού των ανωτέρω ποσών, ο χρόνος εκκαθάρισης, τα ανώτατα όρια καταναλώσεων προς πίστωση των δικαιούχων, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση μπορεί να προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων από τη ΡΑΕ για τον καθορισμό της τεκμαρτής μοναδιαίας πίστωσης για οικιακούς καταναλωτές σε ευρώ ανά μεγαβατώρα, βάσει της μεθοδολογίας που ορίζεται σε αυτήν, καθώς και ο τρόπος διάθεσης τυχόν υπολειπόμενου ποσού που προκύπτει από τη μεθοδολογία επιμερισμού, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας διάθεσης στον οικείο δήμο.»
Από την ψήφιση του νόμου 4203/2013 έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα - παραπάνω από ένας χρόνος- και η απαιτούμενη ΚΥΑ δεν έχει εκδοθεί για να αποδοθούν τα ποσά αυτά στους οικιακούς καταναλωτές που τα δικαιούνται. Επιπλέον, παρόμοια διάταξη υπήρχε και στο νόμο 3851/2010 (04/06/2010) χωρίς πάλι να έχουν αποδοθεί τα  ποσά αυτά στους οικιακούς καταναλωτές, παρόλο που ο παραπάνω νόμος ήταν σε ισχύ για παραπάνω από 3 χρόνια.
Τέλος στην αντίστοιχη ΚΥΑ που θα εκδοθεί να γίνει διαχωρισμός το πως θα αποδοθούν τα ποσά από τον Επιμερισμό του ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών όπου εγκαθίστανται έργα ΑΠΕ τα οποία πρέπει να αποδοθούν στους κατοίκους των πρώην Καποδιστριακών δήμων και κοινοτήτων, που πραγματικά επιβαρύνονται από τα αντίστοιχα έργα ΑΠΕ, και να μην διαμοιράζονται στο σύνολο του Καλλικρατικού δήμου.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1.      Γιατί έχει καθυστερήσει τουλάχιστον ένα έτος η έκδοση της απαιτούμενης ΚΥΑ για τον επιμερισμό του ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών, όπου εγκαθίστανται έργα ΑΠΕ, παρόλο που υπήρχε και διάστημα προετοιμασία τουλάχιστον 3 ετών, καθώς ανάλογη διάταξη ίσχυε και στον 3851/2010;
2.      Πότε θα εκδοθεί η απαιτούμενη ΚΥΑ που θα καθορίζει τον επιμερισμό του ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών, όπου εγκαθίστανται έργα ΑΠΕ;
3.      Γιατί ενώ ήταν σε ισχύ ο 3851/2010 για τουλάχιστον 3 χρόνια και ενώ ήταν γνωστά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η πρώτη ΚΥΑ, λόγω της πολυπλοκότητας των τεχνικών ζητημάτων, δεν επιλύθηκαν πριν την κατάθεση του νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις», ώστε να μην απαιτείται ΚΥΑ στο νόμο αυτό αλλά να περιγράφεται η διαδικασία μέσα στον ίδιο νόμο;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Πετράκος Αθανάσιος

Σταθάς Ιωάννης

Μετάφραση