20.11.13

Αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοσίων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό:
-          Οικονομικών
                Θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοσίων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα


Το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 4024/2011 ορίζει ότι: «με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να προβλέπεται η αναγνώριση για βαθμολογική και μισθολογική ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι επτά (7) έτη, κατ' ανώτατο όριο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο πέμπτο της παρούσας παραγράφου. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης αντίστοιχης προϋπηρεσίας και για τους υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του διατάγματος, υπαλλήλους και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου».
Μέχρι σήμερα αυτό το Προεδρικό Διάταγμα δεν έχει εκδοθεί με αποτέλεσμα χιλιάδες εργαζόμενοι να στερούνται την ανάλογη με τα έτη προϋπηρεσίας τους βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξή τους. Σε έγγραφα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης διευκρινίζεται ότι έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Προεδρικού Διατάγματος αναφορικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο το Προεδρικό Διάταγμα δεν έχει εκδοθεί διότι η αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος αποτελεί αρμοδιότητα και του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο όμως δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε έγκριση.
Επειδή, η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα είναι ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους,
Επειδή, η αναγνώριση της προϋπηρεσίας  αποτελεί θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα και μέχρι σήμερα η διαδικασία για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος δεν έχει ολοκληρωθεί, παρά το γεγονός ότι το θέμα βρίσκεται από το 2011 υπό επεξεργασία,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει και μέχρι πότε αυτές θα ολοκληρωθούν προκειμένου να εκδοθεί το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπεται από το Νόμο;

Οι Ερωτώντες  Βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Μητρόπουλος Αλέξης

Πετράκος ΑθανάσιοςΜετάφραση