23.4.13

Ερώτηση με θέμα: Εξόντωση των συνταξιούχων του ΟΓΑ βάσει του μνημονιακού νόμου 4093/201218/12/2012

Ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
-          Υγείας
-          Οικονομικών

Θέμα: Εξόντωση των συνταξιούχων του ΟΓΑ βάσει του μνημονιακού νόμου 4093/2012.Βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο, υποπαράγρ.ΙΑ.6, παρ.5, ΦΕΚ Α, 222/12-11-12), αναθεωρήθηκαν τα κριτήρια για την παροχή της σύνταξης που καταβάλλει ο ΟΓΑ στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, για τη συνταξιοδότηση των ανασφαλίστων από 1-1-2013 απαιτούνται αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: α) η συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, β) να μην λαμβάνουν ή να μην δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού. Σε περίπτωση εγγάμων, να μη λαμβάνει ο/η σύζυγός τους σύνταξη μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής λόγω γήρατος, γ) να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 20 έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και να εξακολουθούν να διαμένουν κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους, και δ) το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4320) ευρώ. Επί εγγάμων το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8640) ευρώ.

Προκύπτει εξ αυτών το γεγονός πως, σε συνέχεια της επιθετικής πολιτικής της τρικομματικής κυβέρνησης στους συνταξιούχους του ΟΓΑ, με τον διπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών που είναι υποχρεωμένοι πλέον να καταβάλλουν, έρχεται ένα ακόμη έκτρωμα υπό τη μορφή νόμου, που συμβάλλει στην φυσική κυριολεκτικά εξόντωση των ηλικιωμένων πολιτών του τόπου μας. Η εφαρμογή τέτοιων άκαμπτων κριτηρίων δημιουργεί με βεβαιότητα περισσότερα προβλήματα από όσα φαντάζεται η κυβέρνηση, η οποία δείχνει να ξεχνά ότι ο σεβασμός και η φροντίδα της τρίτης ηλικίας είναι sine qua non προϋπόθεση κάθε πολιτισμένου και αναπτυγμένου κράτους.
Βάσει της εν λόγω μνημονιακής νομοθεσίας, οι ηλικιωμένοι του τόπου, σε περίπτωση που δεν πληρούν ένα από τα ανωτέρω κριτήρια, βρίσκονται μονομιάς χωρίς εισόδημα και άρα αδυνατούν όχι απλώς να ζήσουν αξιοπρεπώς, αλλά μάλλον διακυβεύεται η ίδια τους η επιβίωση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα κατάκοιτων υπερήλικων που δικαιούνταν παράλληλα με τη σύνταξη του ΟΓΑ (προ ν. 4093/2012) το πενιχρό επίδομα πρόνοιας, το οποίο οι κ.κ. Υπουργοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν αρκεί από μόνο του για τη διαβίωση και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη (626 ευρώ/δίμηνο). Το δε κριτήριο της εικοσαετίας είναι εξίσου παράλογο και εισάγει ζητήματα άνισης μεταχείρισης, κάτι που το Σύνταγμά μας ρητά απαγορεύει. Η θέσπιση, τέλος, του εισοδηματικού κριτηρίου της τάξης των 4.320 ευρώ καταδεικνύει τον εμπαιγμό των πολιτών από τους κυβερνώντες του, που αξιώνουν ο λαός να διαβιεί με ψίχουλα. Για την Αριστερά, οι υπερήλικες πολίτες έχουν, και μάλιστα κατά προτεραιότητα, το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα στη δημόσια και υψηλού επιπέδου κοινωνική φροντίδα και ταυτόχρονα στην αξιοπρεπή διαβίωση.
Βάσει όλων των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
  1. Με ποιο/α κριτήριο/α καθόρισαν την κάθε μία από τις τέσσερις ανωτέρω προϋποθέσεις για την καταβολή της σύνταξης από τον ΟΓΑ και με ποιο κριτήριο αποφάσισαν για την αθροιστική λειτουργία τους;
  2. Θεωρούν ότι το επίδομα πρόνοιας συνιστά επαρκή πηγή εισοδήματος για την επιβίωση των πολιτών του τόπου; Κρίνουν ότι η λήψη ενός τέτοιου επιδόματος αντιβαίνει στη δεύτερη προϋπόθεση, όπως αναφέρεται παραπάνω;
  3. Επικροτούν την επιδείνωση του επιπέδου ζωής των συνταξιούχων του ΟΓΑ που χάνουν βάσει του ν.4093/2012 τη σύνταξή τους;
  4. Θεωρούν ότι η προϋπόθεση της εικοσαετίας είναι μία λογική προϋπόθεση; Τι γίνεται με τις περιπτώσεις ανθρώπων που ζουν για παράδειγμα 19,5 χρόνια στην Ελλάδα; Κατανοούν οι κ.κ. Υπουργοί πως η εισαγωγή ενός τέτοιου κριτηρίου συνεπάγεται την επίσημη  και αντισυνταγματική παραδοχή, από μέρους της κυβέρνησής τους και των ίδιων προσωπικά, της ανισότητας των πολιτών;
  5. Κρίνουν οι κ.κ. Υπουργοί ότι το ποσό των 4320 ευρώ (ή 360 ευρώ/μήνα) επιτρέπει σε έναν συνταξιούχο να πληρώσει το νοίκι του και τα χαράτσια που του επιβάλλει η κυβέρνησή τους, να αγοράσει την τροφή του και να πάρει τα αναγκαία για την υγεία του φάρμακα; Πως προτίθενται οι κ.κ. Υπουργοί να διορθώσουν την αδικία που επιβάλλουν με τον ν. 4093/2012;
  6. Ποιο είναι το ακριβές ποσό που μέσω αυτών των περικοπών εξοικονομεί το Δημόσιο;


Οι ερωτώντες βουλευτές
Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου

Μετάφραση